Anunci de licitació d'un contracte de servei de bar mitjançant procediment obert amb caràcter d'urgència

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: --

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de maig de 2009


Obertura de pliques: Dilluns 18 de maig de 2009 13.00
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: Decret núm. 79 de data 21 de maig de 2009

Data d'adjudicació definitiva: Decret núm. 92 de data 11 de juny de 2009

Adjudicatari: OSKAR FRANCO

Import: 3.000 I 480.-€ D'IVA

DOCUMENTS


Adjudicació provisional 27/05/2009 15:01:28 *

Adjudicació definitiva 15/06/2009 11:31:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant