Concessió bar "Casal del Maig"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 35/17

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 de maig de 2017


Obertura de pliques: Sobre 1: 25/05/2017 (acte privat) sobre 2: 29/05/2017 a les 09:00

Obtenció documentació tècnica:
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula número 9 del plec.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 31/05/2017

Data d'adjudicació definitiva: 05/06/2017

Adjudicatari: Judith Treig Jornet

Import: 122,21 € mensuals

1. Entitat adjudicadora Organisme: Ajuntament de Garcia Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 35/17 2. Objecte Descripció de l’objecte: utilització i explotació del bar “Casal del Maig” Durada de la concessió: 3 anys 3. Tramitació i procediment Tramitació: urgent Procediment: obert, amb diversos criteris d'adjudicació. 4. Cànon concessional El cànon de sortida a l’alça per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de: ANUALITATS CANON MENSUAL 2017 0€ 2018 i següents 100€ 5. Règim de Garanties Garantia definitiva: 1.200,00 € 6. Obtenció de documentació i informació Telèfon: 977 40 06 38 Correu electrònic: ajuntament@garica.cat Web municipal (perfil del contractant): www.garcia.cat Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la publicació en el BOPT. 7. Requisits de solvència: . Els previstos a la clàusula número 8 del plec. 8. Criteris d'adjudicació: Els previstos a la clàusula número 10 del plec. 9. Presentació de les ofertes. Data límit de presentació: 15è dia natural a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT. Documentació a presentar: La prevista a la clàusula número 9 del plec. Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament de Garcia, de dilluns a divendres, de 12 a 14 hores, al C/ Major, número 31 de Garcia. Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet, mitjançant correu electrònic a ajuntament@garcia.cat. 10. Despeses d’anuncis: L’import de les despeses de publicitat de la licitació les haurà d’abonar l’adjudicatari.
DOCUMENTSAnnex I 09/05/2017 08:55:05 *

Annex II 09/05/2017 08:55:07 *

Classificació ofertes 31/05/2017 10:26:46 *

Anunci concessió 07/06/2017 11:23:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant