Licitació mitjançant procediment obert amb multiplicitat de criteris de valoració, de l’arrendament de l’immoble de l’Av. de la Ribera núm. 5

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/3

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 d'octubre de 2009


Obertura de pliques: 21 d'octubre de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22 d'octubre de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 1 de desembre de 2009

Adjudicatari: Sra. Sílvia Perelló Mellado

Import: 250.-€ + 40.-€ corresponents a ñ'IVA

DOCUMENTS

Edicte licitació 08/09/2009 08:50:34 *

Plec de clàusules 08/09/2009 08:50:36 *

Edicte adjudicació provisional 30/10/2009 13:56:00 *

Edicte adjudicació defintiva 10/12/2009 10:00:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant