Procediment negociat sense publicitat obra "construcció de l'estructura d'uns nous vestidors a les piscines municipals"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 28 d'abril de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 5 de maig de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 21 de maig de 2010

Adjudicatari: COPRE CONSTRUCCIONS SCCL

Import: 56.746,72.-€ més 9.036,28.-€ corresponents a l'IVA

DOCUMENTS

Aprovació defintiva projecte 29/03/2010 12:00:52 *

Aprovació plec de clàusules 29/03/2010 12:00:55 *

Adjudicació provisional 06/05/2010 11:09:38 *

Adjudicació definitiva 24/05/2010 09:16:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant