Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment de les instal·lacions de climatització de diverses dependències de l'EMD de Jesús EX201600002 SERVEIS
Adjudicada definitivament Obra "Consolidació de façanes i enderroc interior del sector en runes de l'Edifici Immaculada EX201500197 OBRES
Adjudicada definitivament Formalització de la concessió demanial de l'ús privatiu del bar restaurant del la Llar de Jubilats de Jesús 201500125 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de clàusules econòmiques administratives particulars que han de regir l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial de l'ús privatiu del bar-restaurant de la llar de jubilats de Jesús Ex201500124 ALTRES
Adjudicada definitivament Subministrament d'un vehicle amb destinació a la brigada de manteniment i obres EX201500036 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Adjudicació del contracte del servei d'edició i impressió de la publicació Informatiu Jesusenc EX101500022 SERVEIS
Adjudicada definitivament Anunci 1/2014 ALTRES
Adjudicada definitivament Adjudicació 1/2014 ALTRES
Adjudicada definitivament Correcció errada 2/2014 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de clàusules econòmiques, administratives, particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, del contracte de concessió demanial de l'ús privatiu del recinte esportiu de les piscines de Jesús 1/2014 ALTRES
Pàgines: 1