Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Plec de clàusules econòmiques, administratives, particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, del contracte de concessió demanial de l'ús privatiu del recinte esportiu de les piscines de Jesús

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec-clausules 16/04/2014 12:13:08 *

Anunci 16/04/2014 12:20:20 *

Plànols 16/04/2014 12:11:20 *

Quadre de superficies 16/04/2014 12:25:48 *

Inventari 16/04/2014 11:39:50 *

Quadre resum 16/04/2014 11:39:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant