Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Plec de clàusules econòmiques administratives particulars que han de regir l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial de l'ús privatiu del bar-restaurant de la llar de jubilats de Jesús

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: Ex201500124

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22/07/2015

Adjudicatari: Maria Pilar Mor Subirats

DOCUMENTS

Plec_clausules 17/06/2015 11:23:05 *

Anunci_licitacio 17/06/2015 11:23:08 *

Adjudicació_concessio 14/08/2015 10:17:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant