Perfil de Contractant de La Galera

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada provisionalment CONTRACTE OBRES. PROCEDIMENT OBERT. OBRA MODIFICAT NÚM. 1 DE LA 1a FASE DEL PROJECTE D'ENDEGAMENT D'UN TRAM DE BARRANC DE LA GALERA 1/2015 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE SUBMINISTRAMENT , PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, INSTAL·LACIO EQUIP FILTRAT 1/2014 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MODALITAT D'ARRENDAMENT , DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE LA GALERA 1/2014E SERVEIS
Adjudicada definitivament Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments. Resta capítols modificats. 07/2013 OBRES
Adjudicada definitivament Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments PUOSC-2011-589 OBRES
En termini Arrendament del local destinat a bar, situat a l’edifici de la Llar de la Gent Gran “La Casota” Gran “La Casota” [+] ALTRES
En termini Anunci d'informació pública del plec de clàusules administratives particulars [+] OBRES
Adjudicada definitivament Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA (1) CASOTA OBRES
Adjudicada definitivament Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA FEESL
Adjudicada definitivament Reforma edifici i la seva habilitació per a Casal FEIL 2009 OBRES
Pàgines: 12