Perfil de Contractant de La Galera

Urbanització de terrenys municipals destinats a equipaments. Resta capítols modificats.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 07/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec clàusules administratives 27/01/2014 17:11:47 *

Plec de prescripcions tècniques 21/01/2014 15:49:40 *


Projecte tècnic 24/01/2014 12:50:16 *

acta mesa contractació 26/03/2014 16:22:38 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant