Perfil de Contractant de La Galera

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT , PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, INSTAL·LACIO EQUIP FILTRAT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


FORMALITZACIÓ CONTRACTE 08/08/2014 10:40:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant