Perfil de Contractant de La Galera

Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: FEESL

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

ANUNCI EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT

Ajuntament de LA GALERA

Expedient CASOTA

Per acord de Ple de data 24 d’abril de 2010 es va aprovar l'adjudicació provisional del contracte d'obres de Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA (1) a l’empresa * Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, SA  (MAESSA) pel preu de  50.981,73 (cinquanta mil nou-cents vuitanta –un euros i setanta-tres cèntims) i 7.031,96 (set mil trenta-un euros i noranta-sis cèntims)d’IVA, d’acord amb les següents consideracions: s’han mantingut en tot moment els criteris i les valoracions resultants de l’aplicació dels objectius i condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars i tècniques que va estar aprovat reglamentàriament per la Corporació,el que es publica als efectes de l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La Galera, 26 d’abril de 2010

El secretari interventor

José Tomàs i Bort

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 24 d’abril de 2010

Adjudicatari: Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, SA (MAESSA)

Import: 79.310,34 i 12.689,65 d’IVA