Perfil de Contractant de La Galera

Conducció subterrània de línia elèctrica aèria, zona LA CASOTA (1)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CASOTA

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 24 d’abril de 2010

Adjudicatari: Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, SA (MAESSA)

Import: 50.981,73 euros i 7.031,96 euros d'IVA