Contractació de les obres de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la Plaça de Sant Isidre”

Núm. Expedient: 1/2014
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


Obertura de pliques: 26/11/2014

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 26/11/2014

Data d'adjudicació definitiva: 04/12/2014

Adjudicatari: ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS

Import: 81.137,31

Descripció:

“Renovació de la pavimentació i els serveis a la Plaça de Sant Isidre”


DOCUMENTS

Plec de prescripcions tècniques. PROJECTE Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça Sant Isidre. 31/10/2014 10:06:09 *

Plec de clàusules administratives particulars 31/10/2014 10:06:12 *

Acord de ple aprovació expedient de contractació, obertura de la licitació per procediment negociat sense publicitat 31/10/2014 10:06:14 *

Plec de clàusules administratives particulars - aprovació definitiva 28/11/2014 12:04:42 *

Anunci adjudicació contracte - 26-11-2014 28/11/2014 12:04:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant