ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D’EQUIP MULTIFUNCIÓ - Contracte basat en acord marc

Núm. Expedient: ACM-EXP.2014.02
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30 de setembre de 2015

Adjudicatari: UTE RICOH ESPAÑA SLU

Import: 1354,08

Descripció: Adjudicació de contracte de subministrament d'equip multifunció a UTE RICOH ESPAÑA SLU, d'acord amb l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.02), de 10 juny de 2014, aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

DOCUMENTS

ANUNCI ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D’EQUIP MULTIFUNCIÓ 19/10/2015 11:51:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant