Projecte refòs per la pavimentació i dotació de serveis a la urbanització de La Sínia - Separata fase 1

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 190/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 d'octubre de 2016


Obertura de pliques: Sobre 2. Divendres 27/10/2017. 14:15. Sobre 3. Divendres 24/11/2017 a les 13:45

Obtenció documentació tècnica:

Es delega la presidència de la Mesa de contractació per l'obertura del sobre 2 a favor del Sr. Josep Fàbregas Gallert
DOCUMENTS

Projecte tècnic 22/09/2017 07:24:44 *

Plec clàusules administratives 22/09/2017 07:27:51 *

Anunci licitació 22/09/2017 07:24:51 *

Acta valoració sobre 2 20/12/2017 12:04:32 *

Acta obertura sobre 3 20/12/2017 12:04:40 *


Adjudicació contracte 12/01/2018 14:58:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant