Contractació de la gestió indirecta del servei municipal de Televisió, Telefonia e Internet en la modalitat de concessió administrativa

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: EXTER.TV/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de maig de 2014


Obertura de pliques: El dilluns 02 de maig a les 10h del matí a les Oficines de l'Ajuntament

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTSPlec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:33:48 *

Plec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:36:33 *

Plec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:37:54 *

Plec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:38:24 *

Plec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:38:54 *

Plec de clàusules tècniques 08/04/2014 12:43:46 *

Publi. al BOPT 28/04/2014 08:36:11 *

Publi. al DOGC 28/04/2014 08:30:46 *

Acta de la Mesa de contractació 05/06/2014 06:51:43 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant