Perfil de Contractant

Licitació servei de gestoria: plec de clàusules tècniques i administratives

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 123/13

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ADMINISTRATIVES 09/04/2013 14:39:15 *

TECNIQUES 09/04/2013 14:39:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant