Perfil de Contractant

Plec de clàusules administratives particulars que regiran elprocediment per l'alienació del terreny propietat municipal ubicat al Carrer Ronda de l'Albornar

En termini Núm. Expedient: 327/201

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECDECONDICIONS 07/10/2015 08:36:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant