Perfil de Contractant de la Secuita

Construcció planta tractament eliminació de nitrats amb tecnologia de biofiltració UFBAF

En termini Núm. Expedient: 1/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 13 de març de 2018


Obertura de pliques: 19/03/2018

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 19/03/2018

Data d'adjudicació definitiva: 09/04/2018

Adjudicatari: Construccions Jordi Riera, SL

Import: 258990+ IVA

S'ha detectat un error a l'anunci publicat al BOP de data 12 de febrer de 2018. A l'apartat 3.3, on diu: Criteris d'adjudicació: oferta económica (94%) i ma d'obra a contractar (6%), Ha de dir: Criteris d'adjudicació: avaluables de forma automática 100% oferta econòmica
DOCUMENTS

Anunci BOP 19/02/2018 12:35:53 *

Plec de clàusules 19/02/2018 12:14:03 *

Projecte 19/02/2018 12:14:07 *

Apèndix projecte 19/02/2018 12:14:10 *

Rectificació BOP 20/02/2018 10:41:53 *

Aclariment 07/03/2018 18:39:52 *

ETAP Vistabella (corregit) 07/03/2018 18:43:02 *

Acta obertura pliques 20/03/2018 11:13:49 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant