Perfil de Contractant de Valls

Prestació del servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de l'Ajuntament de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 13/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 02 de gener de 2015


Obertura de pliques: 16/01/2015, a les 11 hores.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 13/03/2015

Adjudicatari: FUNDACIÓ VILANIU

09/02/2015, 12 h.: Reunió mesa contractació per donar compte puntuació sobre criteris subjectius i obertura criteris objectius-oferta econòmica.
IMPORT ADJUDICACIÓ:

Hora de SAD dies feiners de 7:00 a 22:00 hores ............................ 16,02 euros

Hora de SAD diumenges i festius de 7:00 a 22:00 hores ................ 17,62 euros

Vetlles de 22:00 a 7:00 hores .......................................................... 17,62 euros

Hora de servei de neteja domèstica de 7:00 a 22:00 hores ............. 11,40 euros

(aquests imports són exempts d'IVA)

 

DATA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 02/04/2015

DOCUMENTS

plec de clàusules 28/11/2014 13:18:51 *

Anunci licitació 28/11/2014 13:18:54 *


Relació personal a subrogar 15/12/2014 13:19:25 *


Anunci adjudicació 16/03/2015 09:12:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant