Perfil de Contractant de Valls

Adequació Plaça del Carme i Plaça del Pati i entorns

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/12/2014

Adjudicatari: BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

Import: 135.816,86 € + 28.521,54 € en concepte d'IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data de formalització del contracte: 02/01/2015
DOCUMENTS

plec de clàusules 05/12/2014 09:17:25 *

Memòria valorada pl. Carme 05/12/2014 09:17:28 *

plànols pl. Carme 05/12/2014 09:17:31 *

Memòria valorada Pl. Pati 05/12/2014 09:17:33 *

plànols Pl. Pati 05/12/2014 09:17:36 *

Aclariment desglòs preus i IVA 15/12/2014 10:37:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant