Perfil de Contractant de Valls

Adequació de diversos carrers

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 15/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/12/2014

Adjudicatari: TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

Import: 111.880,00 € + 23.494,80 € en concepte d'IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data de formalització del contracte: 02/01/2015
DOCUMENTS

plec de clàusules 05/12/2014 09:22:46 *

Memòria 05/12/2014 09:22:50 *

Plànols 05/12/2014 09:22:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant