Perfil de Contractant de Valls

Adequació de tres rotondes

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 16/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/12/2014

Adjudicatari: EXCAVACIONS CARBONELL, SA

Import: 73.697,63 € + 15.476,50 € en concepte d'IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data de formalització del contracte: 16/01/2015
DOCUMENTS

plec de clàusules 05/12/2014 09:26:21 *

Memòria 05/12/2014 09:26:23 *

Plànols 05/12/2014 09:26:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant