Perfil de Contractant de Valls

Obres d'instal·lació d'un ascensor als blocs Alt Camp

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 9/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22 de desembre de 2014

Adjudicatari: THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU

Import: 48.751,91 € més IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data de formalització del contracte: 12/01/2015