Perfil de Contractant de Valls

Subministrament vehicle destinat a grua per a la Policia Local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 09-03-2010

Data d'adjudicació definitiva: 30-03-2010

Adjudicatari: FRAIKIN Alquiler de Vehículos, SA

Import: 1.558 €/mensuals més IVA

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 10/03/2010 14:32:45 *

anunci adjudicació definitiva 01/04/2010 11:09:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant