Perfil de Contractant de Valls

Prestació del servei de Cap de Gabinet de l'Alcaldia

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/04/2010

Data d'adjudicació definitiva: 04/05/2010

Adjudicatari: Mint's Mind, SL

Import: 60.000 € (IVA inclós)

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 23/04/2010 11:22:05 *

anunci adjudicació definitiva 10/05/2010 09:35:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant