Perfil de Contractant de Valls

Contractació de la redacció del projecte executiu del Museu Casteller de Catalunya

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de juliol de 2010


Obertura de pliques: 26/07/2010 14 hores

Obtenció documentació tècnica:

L'avantprojecte es pot descarregar a l'adreça:

http://www.valls.cat/descarregues/projectes/MuseuCasteller/MuseuCasteller.zip

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 04/08/2010

Data d'adjudicació definitiva: 14/09/2010

Adjudicatari: VARIS ARQUITECTES, SLP

Import: 395.300 euros (IVA inclòs)

DOCUMENTS

Plec de clàusules 19/05/2010 11:41:30 *

anunci licitació 24/05/2010 10:25:28 *

nomenament comitè d'experts 23/07/2010 13:08:19 *

anunci adjudicació provisional 05/08/2010 12:28:56 *

anunci adjudicació definitiva 16/09/2010 10:11:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant