Perfil de Contractant de Valls

Subministrament vehicle tipus turisme Policia Local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 07/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 28/09/2010

Adjudicatari: Bansacar Autorenting

Import: 840,89 € mensuals més IVA

- Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

Plec de clàusules 29/07/2010 12:46:03 *

Anunci adjudicació provisional 09/09/2010 08:44:32 *

Anunci adjudicació definitiva 29/09/2010 12:40:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant