Perfil de Contractant de Valls

Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut obra soterrament dels contenidors de valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 04/08/2010

Data d'adjudicació definitiva: 07/09/2010

Adjudicatari: CONSULTING TECNIC DITECSA, SL

Import: 57.790 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 05/08/2010 14:51:26 *

anunci adjudicació definitiva 09/09/2010 08:50:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant