Perfil de Contractant de Valls

Adjudicació definitiva redacció projecte i instal·lació calefacció Teatre Principal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15/12/2008

Data d'adjudicació definitiva: 19/12/2009

Adjudicatari: J.M. ESCODA, SL

Import: 95.077,89 €

 

 

BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A LA URBANITZACIÓ DELS ARIS 9.1 I 9.2 DEL PMU DEL BARRI ANTIC DE VALLS

 

 DILIGÈNCIA.-

Per fer constar que aquestes bases que han de regir el contracte administratiu esmentat a l’encapçalament, ha estat aprovat per Decret de l'Alcaldia de 30 de desembre de 2008
En dono fe,

El secretari e.f.

Jerónimo Rivas Gómez

Vist i plau,

L'alcalde

Albert Batet i CanadellBASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A LA URBANITZACIÓ DELS ARIS 9.1 I 9.2 DEL PMU DEL BARRI ANTIC DE VALLS

 


1.-OBJECTE

 

1.1. L'objecte d'aquest Concurs de projectes és la selecció de les propostes per a la urbanització dels ARIs 9.1 i 9.2 del Pla de Millora Urbana (PMU) de Valls esmentats.

 

1.2. Les característiques d’aquesta actuació són les següents:

 

Aquest espai es troba ubicat al Barri Antic de Valls. La finalitat del projecte és aconseguir dur a terme un esponjament en una zona del nucli antic dominada pels carrers estrets i amb dificultats òbvies d’accessibilitat / mobilitat i en general poc atractiu per a la seva ocupació als efectes residencials i/o d’altra mena.

 

Igualment es preveu en aquesta actuació la construcció d'habitatges, d'un equipament socio-cultural (centre cívic) i la re-urbanització de l'àmbit obtenint una plaça i un aparcament soterrat.

 

Tal com es descriu en les fitxes adjuntes, aquests sectors urbans tenen una superfície total de 1137 m2, dels quals 426 m2 són destinats a equipament, amb una sostre edificable de 1562 m2, 29 m2 de xarxa viària i 441 m2 d’espais lliures. Els restants 241 m2 són previstos com a edificables (amb una edificabilitat bruta de 1,688 m2st/m2s) qualificat amb les clau 11 a2 i 6, i amb un sostre total de 964 m2.

 

L' aparcament soterrat ocuparà la totalitat de la superfície de l’actuació (si bé s'haurà de preveure la possibilitat de la seva execució en dues fases corresponent la primera a l'ARI 9.2 i la segona a l'ARI 9.1). La capacitat de l'aparcament serà d’almenys una planta, valorant-se positivament en el projecte final de l’obra, la possibilitat que aquest sigui ampliat amb la incorporació de més superfície.

 

Els habitatges previstos a l'ARI 9.1 són habitatges dotacionals públics, mentre que els definits a l'ARI 9.2 seran habitatges sotmesos a alguns dels règims de protecció pública.


1.3. L’Avantprojecte a presentar haurà de contenir les següents directrius:

 

Marc General.

 

 1. Tot el disseny de l’espai, tant de la part edificatòria com de les zones lliures i viari, respondrà a criteris d’integració en el seu entorn amb el màxim grau d’harmonia possible.

 2. El disseny de les actuacions i desenvolupaments de la totalitat de l'àmbit, haurà de tenir en compte que l'ARI 9.2 es desenvoluparà abans que l'ARI 9.1.

 3. A partir de l'avantprojecte per a l'àmbit compost per l'ARI 9.1 i l'ARI 9.2 es preveu desenvolupar els següents projectes que s'encomanaran al guanyador del concurs:

  1. Projecte executiu del centre cívic, dels habitatges dotacionals públics (ARI 9.1), de la urbanització de la plaça resultant dels ARIs 9.1 i 9.2 i de l'espai dels carrers Santa Úrsula i Sant Antoni que hi limiten i de l'aparcament soterrat.

  2. Avantprojecte dels habitatges sotmesos a règim de protecció pública (ARI 9.2) .

    Criteris específics.

 

 1. El disseny de l’espai contemplarà prioritàriament la millora de l’accessibilitat no únicament en l’àmbit estricte de l’actuació si no també en el seu entorn immediat.

 

 1. En aquest sentit, l’ordenació del trànsit tant de vehicles com de vianants, prioritzarà la qualitat per als segons, evitant en tot moment la presència de qualsevol mena d’obstacle, més enllà de les previsions sobre SBU, plantejant la circulació a un sol nivell.


 1. En el mateix sentit, la previsió de paviments ho serà tenint en compte la seva capacitat antilliscant per als vianants.

 

 1. Igualment, i pel que fa a la tipologia de paviment aquesta tindrà les característiques adequades per a integrar-se harmònicament tenint com a referència aquell emprat en les actuacions de urbanització més recents dutes a terme en al Barri Antic, cas del Pati, el C. del Carme i/o el C. de Sant Antoni

 

 1. Pel que fa al centre cívic es prendrà com a orientació el Pla funcional per als centres cívics de la Generalitat de Catalunya.

   

 2. Els costos de la totalitat de les actuacions no superaran els 4.800.000 Euros.


   

 

2.- CONVOCANT.

 

Convoca el Concurs l’Ajuntament de Valls,  amb seu social a la Plaça del Blat, número 1, 43800 Valls, Telèfon 977 601050

 

 

3.- CARÀCTER.

 

El Concurs té caràcter públic, anònim, amb el grau de Concurs d'Avantprojectes.

 

 

4.- PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

 

Aquest contracte s’adjudicarà pel procediment previst als articles 168 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP), publicant-se la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i perfil del contractant de l'Ajuntament de Valls.

 

 

5.- CONCURSANTS.

 

Poden participar en el concurs les persones jurídiques o naturals que tinguin plena capacitat d’obrar, n’acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar previstes per l’article 49 de la LCSP.

 

També es podrà presentar una agrupació de professionals constituïda a tal efecte. Els professionals que en formin part quedaran obligats solidàriament davant l’Ajuntament de Valls, i hauran de nomenar un representant únic de l’agrupació amb  suficients poders per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte. Tots els professionals que constitueixin l’agrupació hauran de tenir plena capacitat d’obrar, acreditar solvència tècnica i professional i no patir causa de prohibició de contractar. S’entendrà que tenen solvència tècnica els arquitectes superiors.

 

Solvència econòmica i financera: S’acreditarà mitjançant l’aportació de justificant de tenir concertada una assegurança d’indemnització per riscos professionals.


Solvència tècnica:

 

En el cas de persones físiques, hauran d’acreditar estar en possessió de la titulació acadèmica necessària, i tenir l’habilitació professional corresponent per a la redacció del projecte d’urbanització de l' ARI 9.1 i 9.2 del PMU del Barri Antic de Valls. En el cas de persones jurídiques, hauran d’acreditar que entre el seu personal propi, n’hi ha amb titulació i habilitació suficient, que s’adscriuran directament a la redacció del projecte d’urbanització.

 

Els concursants hauran d’acreditar experiència en contractes de consultoria i assistència per a la redacció de projectes similars al que és objecte del present concurs que el concursant hagi realitzat durant els 3 últims anys, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant un certificat de l’entitat contractant, que podrà ser pública o privada, o bé aportant altre document fefaent, mitjançant el qual es pugui comprovar que efectivament s’ha realitzat aquest servei, incloent el document l'import, dades i beneficiaris públics o privats d’aquelles.

 

 

6.- INCOMPATIBILITATS.

 

No podran prendre part al Concurs els membres del Jurat ni els seus familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, ni els associats d'aquests.

 

 

7.- INSCRIPCIÓ.

 

Les persones interessades hauran de formular la seva inscripció dirigida a l’Alcalde de l’Ajuntament  de Valls, segons model adjunt.

 

Model d'inscripció :

            “En ............................................. domiciliat a ................ carrer................ núm. ..............., amb DNI núm. ........... major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa ............... amb domicili a ....................... carrer .............. núm. .............; o de l’equip format per ...........)

 

            DEMANA que sigui admesa la seva inscripció per a participar al concurs de projectes convocat per l’Ajuntament de Valls, per a la selecció d'avantprojectes per a la urbanització de l'ARI 9.1 i 9.2 del PMU del Barri Antic de Valls del qual ja coneix les bases, les quals accepta.

 

            De la mateixa manera, declara que no incorre en cap mena d'incompatibilitat per a prendre part en aquest concurs.

 

            (Data i signatura de la persona sol·licitant)

 

            SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VALLS

 

L'esmentat escrit anirà acompanyat necessàriament pels següents documents :

 

1.  Aquell que acrediti la personalitat del concursant, mitjançant DNI o document que el substitueixi. La capacitat d’obrar de les persones jurídiques s’acreditarà bé mitjançant l’escriptura de constitució i de modificació si escau, inscrites en el Registre Mercantil, bé mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional, inscrit, si escau, en el corresponent Registre Oficial.

 

Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o altre tipus de persona jurídica, poder notarial per representar la persona o entitat. El Poder haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en aquell altre Registre Oficial que correspongui i serà validat per la Secretària de la Corporació o Tècnic competent.

 

2.  Declaració responsable de no trobar-se, el concursant, sotmès en cap de les prohibicions de contractar, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la LCSP.

3.  Certificació administrativa acreditativa o declaració responsable que el licitador es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions envers la Seguretat Social. Aquesta declaració responsable comprendrà, expressament, la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit haurà d’exigir-se abans de l’adjudicació als que resultin adjudicataris del contracte.

4.  Certificació administrativa acreditativa o declaració responsable que el licitador es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. Aquesta declaració responsable comprendrà, expressament, la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit haurà d’exigir-se abans de l’adjudicació als que resultin adjudicataris del contracte.

5.  Darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per les activitats subjectes a l’esmentat Impost.

6.  Documentació acreditativa de la solvència tècnica de conformitat amb la Base 5

7.  Documentació acreditativa de la solvència econòmica de conformitat amb la base 5.

8.  Documentació acreditativa dels criteris de selecció previstos a la base 9.

 

En el cas d’agrupacions de professionals, tots ells hauran de presentar la documentació especificada, i a més, presentar un document signat per tots, nomenant un representant únic de l’agrupació per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com que s’obliguen solidàriament davant l’Ajuntament de Valls.

 

Per a les empreses estrangeres la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.


Els originals dels documents aportats mitjançant fotocòpia compulsada podran ser exigits amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.

 

 

8.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS D'AVANTPROJECTES.

 

El termini per a presentar la sol·licitud de participació al concurs d'avantprojectes serà de 37 naturals des de la remissió de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Unió Europea.

 

 

9. ADMISSIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ.

 

En el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini d'inscripció, l’Ajuntament de Valls resoldrà sobre l'admissió de les persones que hagin presentat la seva sol·licitud per participar al concurs, publicarà el resultat al tauler d'anuncis de l’Ajuntament i el comunicarà a les persones interessades.

 

Amb aquesta comunicació, es trametrà a les persones admeses la documentació següent:

 

a. Joc de Fotografies de l'emplaçament.

b. Plànol de situació.

c. Programa de necessitats.

d. Fitxa tècnica urbanística descriptiva de l’edificabilitat de l’àmbit.

 

En cap cas s’admetran més de 5 concursants. Si se’n presenten més es procedirà a la seva selecció mitjançant els següents criteris:

 

-     Projectes similars redactats (per pressupost d’execució material i en els últims 5 anys) : fins a 35 punts (en funció del nombre i del pressupost dels projectes que s'acreditin).

-     Premis i accèssits obtinguts en concursos similars: fins 15 punts (en funció del nombre dels mateixos).

-     Formar part d’un equip pluridisciplinar: fins a 15 punts (s'atorgarà aquesta puntuació als candidats que es presentin en equips formats per persones especialistes en diferents matèries relacionades amb l'objecte de la licitació).

-     Formació especialitzada: fins a 15 punts (en funció de les titulacions acreditades en matèries i especialitats relacionades amb l'objecte de la licitació).

-     Publicacions en llibres o revistes especialitzades: ) fins a 10 punts (en funció del nombre de les mateixes que s'acreditin).

-     Docència, treballs d’investigació i ponències que estiguin relacionats amb actuacions urbanístiques: fins a 10 punts ( en funció del nombre de les mateixes que s'acreditin).

 

La Mesa de contractació-Jurat per seleccionar els 5 concursants estarà formada per:

 

Presidenta: L’Alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals:

-     El Secretari de l'Ajuntament

-     L'interventor de l’Ajuntament

-     Dos regidors/es designats per Decret d’Alcaldia.

-     Quatre tècnics de notòria competència en l'objecte del concurs, designats per Decret de l'Alcaldia ( un d'ells a proposta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya).

-     Dues persones representants de les associacions veïnals o altres entitats vinculades al Barri Antic de Valls.

-     Actuarà com a secretari un funcionari de l’Ajuntament de Valls. 

 

Cal tenir present que d'acord amb l'article 298 de la LCSP i atès l'objecte del concurs 1/3 dels membres de la mesa-jurat hauran de tenir la titulació d'arquitecte superior i s'hauran d'incorporar a la mateixa fins a cinc (és a dir 1,2,3,4 o 5) personalitats de notoria competència en l'objecte del concurs (en aquests cas l'arquitectura).


10. CONSULTES

 

Els concursants admesos podran realitzar tot tipus de consultes, per escrit, fins el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació de l’admissió. L’Ajuntament de Valls respondrà les consultes formulades i divulgarà les respostes entre els admesos.

 

11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

 

Els concursants admesos presentaran els seus treballs a l’Ajuntament de Valls, en l'horari comprès entre les 9 i les 14 h., fins el dia 8 de juny de 2009.

 

Els treballs han de contenir els documents següents:

 

a. Sobre tancat i lacrat, amb el lema del concursant en el seu exterior, i que contindrà la documentació relativa a la identificació personal del concursant, la seva adreça i el telèfon.

 

b. La documentació tècnica, en la qual figurarà el lema del concursant, i que constarà de:

 

Quatre plafons rígids, amb orientació apaïsada, d'informació gràfica en tamany DIN A-1:

 

* Plànols del projecte, amb l'ordenació general a escala 1:2000 i 1:500,  alçats i seccions a escala 1:100 o 1:200.

* Perspectives i Detalls

* Memòria justificativa.

* Criteris sobre materials, i avanç de pressupost d’execució material.

 

Els plafons esmentats seran emprats en l’exposició dels avantprojectes que serà oferta als ciutadans de Valls a fi i efecte que puguin emetre la seva opinió i preferències respecte als continguts de les propostes que presentin els concursants. Per aquest motiu, aquest material serà dissenyat i presentat de forma que sigui visualment comprensible per part de les persones que visitin aquesta exposició. El resultat de les opinions populars expressades durant l'exposició dels avantprojectes serà comunicada al Jurat per a la seva possible consideració.

 

Els treballs que es presentin fora del termini, els que no respectin les normes sobre l'anonimat, no compleixin i/o recullin les directrius que pel que fa a les seves característiques emeti l’Ajuntament de Valls o que, amb caràcter general, no s'ajustin a les condicions del concurs en quedaran exclosos, perdent igualment el dret a les compensacions econòmiques  establertes en les presents Bases.

 

 

12. JURAT DEL CONCURS

 

La Mesa de Contractació-Jurat amb la composició establerta a la Base 9a valorarà els treballs presentats.


El Jurat es constituirà vàlidament amb la presència de la meitat més un dels seus components amb dret a vot, i adoptarà les decisions amb el vot favorable de la meitat més un dels presents. En cas  d’empat decidirà el vot de qualitat de la President del Jurat.

 

El Jurat farà constar en un informe, signat pels seus membres, la classificació dels avantprojectes tenint en compte els mèrits de cada un d'ells juntament amb les observacions o aclariments que consideri pertinents Un cop emès el veredicte, s'obriran els sobres esmentats a la Base 11a, per a la identificació dels concursants.

 

Els crieteris que es tindràn en compte pel Jurat seran:


 • Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta: fins a 15 punts

 • Impacte de l'execució de la proposta en l'entorn urbà: fins a 15 punts

 • Adequació estètica de la proposta en l'entorn urbà: fins a 15 punts


13. PREMIS

 

Tots els concursants que presentin un treball complint totes les condicions previstes a la Base 11a, rebran un premi per un import de 12.000 €.- excepte el guanyador del concurs d’idees a qui se li adjudicarà per un import de 350.000 €.- (IVA inclòs) i que comportarà:


- Redacció del projecte executiu del centre cívic, dels habitatges dotacionals públics (ARI 9.1), de la urbanització de la plaça resultant dels ARIs 9.1 i 9.2 i de l'espai dels carrers Santa Úrsula i Sant Antoni que hi limiten i de l'aparcament soterrat.

- Redacció de l'avantprojecte dels habitatges sotmesos a règim de protecció pública (ARI 9.2) .

- Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut respecte a l'execució del centre cívic.

 

Aquest import es pagarà:


  • 50.000.-€, de forma immediata a l’adjudicació definitiva del concurs.


  • 150.000.-€, en el moment de lliurar els projectes/avantprojectes anteriorment esmentats, i condicionat a l'aprovació definitiva dels mateixos.


  • 150.000.-€, en el moment en el que s’acabi l’obra relativa al centre cívic, i condicionat a la seva efectiva direcció.


 

14. CONCURS DESERT

 

El Jurat, si ho creu necessari, podrà declarar desert qualsevol dels premis del concurs.

 

 

15. DRETS DE PROPIETAT I DIFUSIÓ

 

Les idees contingudes en els avantprojectes elaborats pels concursants seran de la seva propietat intel·lectual.

Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Valls, però només podran ser utilitzats per als fins assenyalats en aquestes bases.

L’Ajuntament de Valls podrà organitzar una exposició dels treballs presentats al concurs, i, si ho considera oportú, podrà promoure o patrocinar la seva publicació. La presentació d’avantprojectes suposa l’autorització a la seva difusió, d’acord amb aquest paràgraf.

 

16.- REDACCIÓ PROJECTE

 

El concursant guanyador del projecte, haurà de procedir a la redacció dels projectes descrits (Avantprojectes i projecte executiu) en el termini màxim de 5 mesos a comptar des de la notificació de l’adjudicació del concurs. El projecte executiu haurà de tenir el contingut previst als articles 24 i següents del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Se n’haurà d’entregar 4 exemplars en format paper i una en suport informàtic.

 

17. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

El fet de presentar-se en aquest Concurs implica, per part dels/de les concursants, el coneixement i l'acceptació de les Bases.

 

El Jurat del concurs interpretarà les Bases i resoldrà les qüestions incidentals que es plantegin.

 

18. DESTINACIÓ DELS TREBALLS

 

Passats 2 mesos des de la data de notificació de l’adjudicació del concurs, els avantprojectes presentats i no premiats podran ser retirats pels seus autors.DILIGÈNCIA


Per a fer constar que aquest plec s'informa favorablement als efectes previstos a la DA.2.7 de la LCSP.


El secretari e. f. l'Interventor accidental
Jerónimo Rivas Gómez Josep Simó CavalléValls, 29 de desembre de 2008


DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant