Perfil de Contractant de Valls

Licitació de la Fase I de les obres d'enderroc d'edificis del c/ Espardenyers, ARI 4 de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de desembre de 2013


Obertura de pliques: 16 gener 2014, a les 10 hores

Obtenció documentació tècnica:
En el cas de què algun licitador estigui interessat en visitar la zona a enderrocar, pot contactar amb els Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme, telèfon 977636009.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 38 març 2014

Adjudicatari: EXCAVACIONS CARBONELL, SA

Import: 117.800,00 + 24.738,00 euros en concepte d'IVA

DOCUMENTS

Anunci licitació 11/11/2013 12:49:07 *

Plec clàusules administratives 11/11/2013 12:49:10 *

Memòria 11/11/2013 12:49:13 *

Plànols 11/11/2013 12:49:17 *

Plecs condicions 11/11/2013 12:49:19 *

Estudi bàsic seguretat i salut 11/11/2013 12:49:21 *

aclariment al plec de clàusules 03/12/2013 10:35:06 *

aclariment plec clàusules adm. 05/12/2013 12:41:25 *

anunci obertura sobre 2 09/01/2014 09:03:10 *

anunci adjudicació 31/03/2014 10:39:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant