Perfil de Contractant de Valls

Contracte de subministrament, mitjançant rènting, vehicle grua per a la Policia Local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29-11-2013

Adjudicatari: FRAIKIN ASSETS, S.A.S.

Import: 64.163,88 € IVA inclòs

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DOCUMENTS

acord adjudicació 29/11/2013 12:28:34 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant