Perfil de Contractant de Vila-seca

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT, ESTACIONS DE BOMBAMENT, FONTS PÚBLIQUES I ORNAMENTALS DE VILA-SECA.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: 99/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 14 de juliol de 2014


Obertura de pliques: Sobre A): 18/07/2014 a les 11'00 hores Acte no públic. Sobre B): 23/07/2014 a les 11'00 . Sobre C): 18 d’agost de 2014 a les 11’00 h. Acte públic.


Obtenció documentació tècnica:

Nota aclaridora: Es fa saber als licitadors que s’ha observat un error en la fórmula per a la puntuació del preu ofert en els preus pels treballs relacionats, clàusula 21 “Sobre C” del plec de clàusules  administratives i econòmiques pel contracte del servei de manteniment i conservació de les xarxes de sanejament, estacions de bombament, fonts publiques i ornamentals de Vila-seca.

On diu: 15 x Oferta més baixa / Oferta que s’avalua

Ha de dir: 15 x Oferta que s’avalua / Oferta més baixa

 

Els criteris de baixa temerària o desproporcionada de les ofertes del sobre C, afecten per un igual a l’oferta corresponent a la quota global de manteniment anual (40 punts), com en la de preus relacionats (15 punts).


Obertura de pliques.

a)  Lloc: Sala de Junta de Govern de l’Ajuntament de Vila-seca, a la plaça de l’Església, 26 .

b)  Obertura sobre A): 18 de juliol de 2014 a les 11:00 h. Acte no públic.

c)  Obertura sobre B): 23 de juliol de 2014 a les 11’00 h. Acte públic.

d)  Obertura sobre C): 18 d’agost de 2014 a les 11’00 h. Acte públic. 

  

ES FA CONSTAR QUE S'ACABA DE PENJAR RESPOSTA ACLARATORIA DE DUBTES PLANTEJADES PER L'EMPRESA AQUAMBIENTE.


DOCUMENTS

Plecadminis.economic 23/05/2014 10:17:54 *

Plectecnic 23/05/2014 10:17:56 *

AnunciDOUE 23/05/2014 10:17:58 *

Pinedaembornals 23/05/2014 10:24:57 *

Pinedatot 23/05/2014 10:27:33 *

Planatot 23/05/2014 10:27:35 *

Vila-secaembornals 23/05/2014 11:04:12 *

Vila-secapluvials 23/05/2014 11:04:14 *

Vila-secaresiden 23/05/2014 11:04:16 *

TorredenDolça 23/05/2014 11:04:17 *

RespostadubtesAquambiente 11/07/2014 12:18:13 *

Acta_Mesa_Contractacio_1 21/07/2014 09:03:55 *

Acta_Mesa_Contractacio_B 23/07/2014 10:49:25 *

ValoraciotecnicaSobre2 12/08/2014 09:43:20 *

ActaMesavaloracioSobre2 14/08/2014 12:25:34 *

Acta_Mesa_Contractació_3 18/08/2014 11:40:48 *

Acta_Mesa_final_xarxa_clavegueram 22/08/2014 10:43:00 *

TrasllatJGLRequeriment 03/09/2014 12:14:26 *

TrasllatJGLAdjudicacio 30/10/2014 14:12:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant